ErBe Real s.r.o., IČO: 46 840 532, DIČ: 2023603648 so sídlom : Matúškovo 610, 925 01  Matúškovo. Spoločnosť je evidovaná v obch. reg. OS Trnava, v oddiele Sro, vložka č. 30100/T   

  1. spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku a názoru na služby poskytované realitnou kanceláriou ErBe Real podať reklamáciu písomnou formou na adresu firmy uvedenú vyššie.
  • ErBe Real, s.r.o. má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Protokol na reklamáciu je voľne stiahnuteľný nižšie na tejto stránke. V prípade, že si klient reklamačný formulár nedokáže vytlačiť, môže podať reklamáciu podobnou písomnou formou, dôležité je použiť všetky požadované body formulára.
  • ErBe Real, s.r.o. vybavuje reklamáciu ihneď ako to bude možné, avšak najneskôr do 7 pracovných dní. Odpoveď klientom bude poslaná písomnou formou na adresu spotrebiteľa.
  • v prípade uznania chyby zo strany ErBe Real, bude spotrebiteľ informovaný a daný nežiadúci stav v čo najkratšom termíne odstránený na náklady spoločnosti. V opačnom prípade (neuznanie reklamácie), bude spotrebiteľovi doručené písomne vyrozumenie a dôvod zamietnutia reklamácie za služby sprostredkované ErBe Real, s.r.o.
  • všetky podklady, osobné údaje a podobne doručené spoločnosti ErBe Real, s.r.o. podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

  • alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ak predávajúci na  žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015.

Reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 01.11.2012